L'Associació Asperger New Life amb NIF G-67076331 és una entitat sense ànim de lucre que neix en el mes d'octubre del 2017 al barri de Poble Sec (districte Sans-Montjuïc) a la ciutat de Barcelona, ​​a iniciativa d'un petit grup de familiars amb joves diagnosticats de TEA (Trastorn de l'Espectre autista / Síndrome d'Asperger).
L'Associació Asperger New Life neix com a conseqüència de la presa de consciència de la manca de sensibilització i coneixement real en la nostra societat del TEA i en especial de les necessitats del col·lectiu, així com de la pràctica inexistència de recursos especialitzats. Principalment, Asperger New Life neix impulsada per la preocupació i inquietud d'un petit grup de famílies amb fills joves (diagnosticats la majoria durant l'adolescència o l'edat adulta de TEA / Asperger) i de l'observació i constatació de la FALTA DE RECURSOS PÚBLICS ESPECÍFICS , especialment per al col·lectiu de persones TEA joves i adultes i posant èmfasi en el col·lectiu FEMENÍ, el més vulnerable, desconegut i invisible. A això, s'hi suma l'impuls d'alguns professionals vinculats amb el TEA, molt conscients de les necessitats del col·lectiu i motivats per promoure projectes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA i les seves famílies.
Actualment, l'Associació està integrada no només per familiars, sinó també per joves i adults amb TEA, professionals vinculats amb el col·lectiu i voluntaris.
Per a l'Associació Asperger New Life la preocupació gira entorn al present i especialment en relació al futur del col·lectiu, entenent que dins el col·lectiu es troben les persones amb TEA i també els seus familiars directes.

DESTINATARIS:
1-Persones amb TEA / Síndrome d'Asperger
Atès que el Trastorn d'Espectre Autista és molt ampli, l'Associació d'Asperger New Life prioritza els seus projectes i serveis en funció del:
- GRAU D'AFECTACIÓ: Persones diagnosticades de TEA (Trastorn de l'espectre autista) sense discapacitat intel·lectual / Síndrome d'Asperger amb grau 1 (com a màxim grau de severitat) o amb probables indicis de presentar aquest trastorn (en cas d'entrada de no presentar aquest diagnòstic formalment). Ara per ara, dins del col·lectiu TEA, les persones amb Asperger o autisme d'alt funcionament sense discapacitat intel·lectual ni comorbiditat associada de gran intensitat, són el grup més invisible i vulnerable dins del col·lectiu.
En Associació Asperger New Life no s'atendran persones amb TEA que presentin un predomini d'altres patologies de base (trastorn mental o discapacitat intel·lectual) ni persones amb un nivell de dependència moderat o sever ja que per aquestes en la xarxa pública ja ha recursos (no suficients), però mínimament existents.
       - PER EDAT: No hi ha criteri d'edat, però es prioritzaran projectes dirigits a adolescents, joves i adults.
       - PER GÈNERE: Per ser el col·lectiu més minoritari i invisible, es prioritzarà el col·lectiu FEMENÍ.
       - PER FACTORS SOCIALS: Es prioritzarà l'atenció a persones i famílies amb problemàtiques socioeconòmiques o altres (famílies monoparentals, nombroses, amb altres membres amb discapacitat o problemes de salut crònics o greus ...).
2-Familiars de persones amb TEA (parelles, mare, pare, germans i germanes, àvies, tu i totes ...).
3-Professionals vinculats a l'atenció de persones amb TEA.
4-Voluntaris vinculats al suport de persones amb TEA.
ÀMBIT GEOGRÀFIC D'ACTUACIÓ:
L'Associació Asperger New Life té la seva seu administrativa a la ciutat de Barcelona i concretament al districte Sans-Montjuïc. En aquest sentit, pretén ser un referent del col·lectiu TEA en aquest districte, per afavorir el criteri de proximitat i descentralització de recursos a nivell geogràfic. No obstant això, les persones que puguin ser ateses des de l'Associació, poden tenir la seva residència o procedir de la resta de territori de Catalunya. De fet, l'Associació pot disposar de delegacions o punts d'atenció en altres lugres geogràfics fora de la ciutat de Barcelona. Actualment, té una delegació a la comarca la Selva-Alt Maresme atenent a famílies de Lloret de Mar, Blanes, Tossa de Mar, Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna i Calella.
Atès que es tracta ara per ara d'un col·lectiu minoritari i donada la manca de recursos i serveis a nivell social específics per atendre les necessitats del col·lectiu, l'Associació està oberta a atendre persones d'altres districtes de la ciutat de Barcelona i de la resta de Catalunya.
FORMES D'ACCÉS / DERIVACIÓ:
La família i / o tutor legal d'una persona amb TEA pot contactar directament amb l'Associació o bé ser derivada per part de professionals de l'àmbit del social, educatiu i sanitari. La persona amb TEA (sempre que sigui major d'edat i no estigui incapacitat legalment) també pot accedir directament. L'accés pot ser mitjançant el correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o mitjançant mòbil 610036415. La primera entrevista d'acollida es realitzarà amb la Treballadora Social de l'Associació, cita prèvia concertada.

MISSIÓ I VISIÓ
La missió principal de l'Associació Asperger New Life és la de contribuir i treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA i els seus familiars directes i especialment dels joves i adults amb Síndrome d'Asperger, posant l'accent en afavorir dins el col·lectiu TEA a tots aquells més vulnerables (sigui per raó de gènere o per motius socials). Així també, té com a missió la de sensibilitzar a l'entorn comunitari més proper, mitjançant la visibilització del col·lectiu i les seves necessitats.
Asperger New Life presenta com línies bàsiques d'actuació les següents:
- Conscienciació i sensibilització de l'entorn comunitari sobre què és el TEA, sobre les potencialitats del col·lectiu, sobre les necessitats que presenta i els recursos en acció que requereix a nivell pràctic. Sensibilització adreçada a tots els àmbits possibles: educatiu, sanitari, social, laboral, polític, cultural, ...
- Empoderar al col·lectiu TEA a partir de les seves capacitats i talents.
- Treballar per la igualtat d'oportunitats per al col·lectiu TEA.
- Promoure una vida plena, digna i independent per als joves i adults amb TEA.
En definitiva, la MISSIÓ PRINCIPAL de l'Associació ASPERGER NEW LIFE és treballar en el present per millorar les condicions de vida en tots els àmbits de les persones amb TEA i els seus familiars, des d'una perspectiva INTEGRAL per aconseguir un futur molt millor, una nova vida "new life".
La màxima aspiració d'Asperger New Life és aconseguir la EXCEL·LÈNCIA en cada un dels projectes que pugui desenvolupar.

 
VALORS:
- UNITAT A neurodiversitat: Entenem que les persones amb TEA / Asperger tenen una manera diferent de percebre el món. La seva mirada i comprensió de la realitat és diferent de la majoria. Dins de la neurodiversitat (ments neurològicament diferents), ens trobem amb el TEA / TDAH / DISLÈXIA / ALTES CAPACITATS. El terme neurodiversidad es va popularitzar el 2007 "La neurodiversitat és el reconeixement de les diferències neurològiques innates" (John Elder Robinson). Segons Judy Singer, sociòloga australiana, "La diversitat neurològica o neurodiversitat, és un nou agregat a les categories polítiques ia familiars de classe, gènere o ètnia". "L'ascens de la neurodiversitat porta un pas més enllà la fragmentació postmoderna". "És la diversitat de les connexions cerebrals, sovint oculta, no perceptible a l'ull com podrien ser el gènere o l'ètnia ...". La unitat en neurodiversitat és fonamental per aconseguir els objectius proposats per al col·lectiu. Asperger New Life s'uneix a altres plataformes, associacions, entitats per tenir més força entre tots els implicats i aconseguir les metes.


- EMPODERAMENT de les persones amb TEA. Projectes per i per a ells, però AMB ells. Utilitzar la CONSULTA com a forma de promoure la PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA de les persones amb TEA, com a protagonistes i subjectes ACTIUS en l'Associació.

- TRANSPARÈNCIA.

- COMPROMÍS, COHERÈNCIA I RESPECTE ALS PRINCIPIS ÈTICS, des d'una actitud humil, tolerant i oberta. Coherència entre el que es projecta a l'exterior, des de l'ideal i les accions que finalment es plasmen en la realitat.


- PROMOVER la tolerància, TRENCAR AMB LES BARRERES EXISTENTS per a l'usuari AUTISME, AMB ELS ESTEREOTIPS I PREJUDICIS. TREBALLAR PER ELIMINAR EL ESTIGMA.


- PRINCIPI DE JUSTÍCIA SOCIAL. Prioritzar l'atenció dins el col·lectiu, als més vulnerables i desfavorits, sobretot des d'una perspectiva SOCIAL. Principi d'EQUITAT I IGUALTAT D'OPORTUNITATS. SOLIDARITAT amb la VULNERABILITAT.

- PERSPECTIVA DE GÈNERE.

- INNOVACIÓ I CREATIVITAT.

- DESCENTRALITZACIÓ dels serveis i equipaments així com afavorir la ACCESSIBILITAT. És molt important facilitar l'accés de les persones amb TEA en funció dels seus llocs de residència, ja que molts d'aquests joves necessiten ser acompanyats o supervisats en els seus desplaçaments.

- PROFESSIONALITAT. ACONSEGUIR LA MÀXIMA EXCEL·LÈNCIA AMB ALEGRIA.

OBJECTIUS:
Els objectius generals de l'Associació Asperger New Life, segons l'estipulat en els seus Estatuts:
- Vetllar pels drets del col·lectiu TEA i l'exercici efectiu d'aquests. Promoure i fer efectius, en la pràctica, els drets reconeguts en la Carta dels Drets de les persones amb autisme (Parlament Europeu del 9 de Maig de 1966) i la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat i el seu protocol facultatiu aprovat per l'ONU el 13 de Desembre de 2006.
- Afavorir la qualitat de vida de les persones amb TEA i les seves famílies.
- Promoure la igualtat d'oportunitats.
- Promoure el reconeixement de la identitat pròpia i dignitat de les persones amb TEA.
- Suport, acompanyament i atenció integral a les persones amb TEA i les seves famílies.
- Detecció de necessitats del col·lectiu TEA i de les seves famílies.
- Empoderar les persones amb TEA. Potenciar les seves capacitats perquè puguin aportar a la societat els seus valors, talents. Potenciar la seva creativitat, les seves fortaleses i habilitats. Les persones amb TEA / Asperger són els protagonistes. Així doncs, treballem en pro de donar poder els seus propis projectes.
- Promoure projectes, programes, recursos i serveis específics, especialment, tots aquells destinats a promoure la vida independent i autònoma dels joves i adults amb TEA: oci inclusiu, projectes culturals i artístics, formació, inserció laboral, serveis d'atenció domiciliària, pisos d'entrenament transició a la vida adulta, pisos supervisats, habitatges tutelats, entitats tutelars, projectes terapèutics, ...
- Sensibilització de l'entorn comunitari (àmbit educatiu, social, sanitari, cultural ...) cap a les necessitats de les persones amb TEA / Asperger i de les seves famílies.
- Promoure projectes, programes, recursos i serveis per a les famílies (SAF). Serveis d'informació, orientació, mediació i teràpia familiar, grups d'ajuda mútua, respir familiar.
- Promoure projectes de voluntariat social-
- Col·laborar i cooperar amb l'Administració pública.
- Col · laborar amb altres associacions, fundacions, entitats públiques, privades, concertada de la comunitat de l'àmbit educatiu, sanitari, social i cultural per cooperar i fomentar xarxes de suport mutu.
- Formació i docència.
 
 
 
Scroll to top