RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ASOCIACIÓN ASPERGER NEW LIFE

Adreça postal: Passeig Montjuic, 36. 08004 Barcelona, ​​(Barcelona)

NIF: G67076331

Telèfon: 610036415

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegat de Protecció de Dades:

ASSOCIACIO ASPERGER NEW LIFE, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

- Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

- Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari

- notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

- Les dades de clients i / o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D'acord amb la LSSICE, ASSOCIACIÓ ASPERGER NEWLIFE no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts . En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts .

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE. A l'acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament que ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l'Usuari indiqui el contrari:

    L'enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.
    La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vosté. Remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l'EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

 

ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada a la seu de ASSOCIACION ASPERGER NEWLIFE.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., indicant com Assumpte: "LOPD, EXERCICI DRETS" , i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

drets:

    Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
    Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
    Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
    Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
    Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
    Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
    Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que demanem:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

- Aquells que els usuaris subministrin mitjançant el formulari de "contacte" de la pàgina web

- Dades recollides a través de les "cookies" per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa en la política de cookies.

- Aquells dades bàsic per poder realitzar la prestació de serveis

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que apareixen a la web són propietat de l'ASSOCIACIÓ ASPERGER NEWLIFE.


XARXES SOCIALS

L'informem que ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vè. Remet informació personal a través de la xarxa social, ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LLENGUA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ASOCIACION ASPERGER NEWLIFE amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Scroll to top